Ulusal Sol

Aşağa gitmek

Ulusal Sol

Mesaj  Admin Bir C.tesi Nis. 05, 2008 9:48 am

Sömürgeci Batı, her alanda kompradorlarını yaratırken karşısında Türk Solu’nu buldu. Sömürgeleşme süreci bugün sol kompradorlarını da yaratmış bulunuyor. Yayın dünyasında, fikir hayatında, televizyonlarda ve günlük gazetelerde bu sol komprador akımın temsilcileri köşe başlarını tutmuş durumda.

Sömürgeleşme süreci ilerledikçe komprador sol da Türk siyasetinde kendine daha geniş bir yer buluyor. Bu hamlenin tam karşısında ise Türk Solu geleneği bulunuyor. Bugünlerde komprador solun Türk siyasetindeki rolünü ve bu role karşılık ulusal solun durduğu noktayı belirlemek de acil bir ihtiyaç haline geliyor. İşte temel sorunlarda ulusal solun ve komprador solun görüşleri.

Komprador sol küreselleşmeyi
Türk Solu ulusallığı savunur

Komprador sol, küreselleşme sürecinin yanındadır. Küreselleşmenin engellenemez bir süreç olduğunu, solcuların bu “olgu”yu kabullenip bu süreç içinde kendilerine bir yer bulmalarını savunur. Küreselleşme, sınırları kaldırmış ve enternasyonalizmin temel dayanağını yaratmıştır. Bu da emperyalizmin artık ortadan kalkmasıdır.

Emperyalizm ortadan kalktığı için ulusallık ve antiemperyalist mücadelenin de modası geçmiştir. Emperyalizme karşı ulus-devleti savunmak ve antiemperyalist mücadele vermek dünyanın bütünleşmesinin önünde bir engel olduğundan gericiliktir, muhafazakarlıktır. Bu yüzden de milliyetçilik ve ulus-devlet, komprador solun baş düşmanıdır ve bunları zayıflatan her emperyalist saldırının tereddütsüz yanında yer alırlar.

Ulusal sol ise emperyalizmin doğasının değiştiği yönündeki her türlü görüşe karşı çıkar. Küreselleşme, emperyalizmin ezilen dünyaya karşı başlattığı kapsamlı savaşın adıdır. Bu emperyalist saldırı ulusu hedef alır. Bu yüzden ulusal sol emperyalist saldırıya karşı ulus devletin tüm direnme olanaklarını savunur. Ulusal sol ezilen ulusların emperyalizme karşı verdiği kurtuluş ve devrim mücadelesinin yanındadır.

Ezilen uluslar emperyalizme karşı bir ulus olarak mücadele ederler, bu nedenle ulusal sol milliyetçidir. Emperyalizmin dünyayı ezen ve ezilen uluslar olarak ikiye bölmesi Batı ile Doğunun işçi sınıfı arasındaki enternasyonalist dayanışmanın temellerini ortadan kaldırmıştır. Ulusal solun uluslararası dayanışmadan anladığı emperyalizme karşı mazlum milletler cephesinin kurulmasıdır. Komprador solun aksine ulusal sol için emperyalizme direnen hareketler ilecidir ve emperyalizmi güçlendirip ulusu zayıflatan hareketler gericidir.

Komprador sistem nasıl işler?
ABD AB TÜSİAD KOMPRADOR SOL
KÜRESELLEŞME Çağımızın gerçeği Yakalamalıyız Olgudur
desteklemeliyiz
SERMAYE Özgürleştirir Demokratikleştirir İlericidir
PİYASA Demokrasinin temelidir Önündeki engeller kaldırılmalıdır Bürokrasiye karşı desteklenmelidir
DEVRİM Geçti o günler Hoş hayallerdi gerçeği bakalım Olacağı yok bari hayatımızı yaşayalım
ATATÜRK Modası geçti Altı ok gericidir Baskıcı yapının kaynağı
AB Uygarlık projesi Ne pahasına olursa olsun girmeliyiz Girelim ki demokrasi gelsin
TÜRK ULUSU Pis Türk Üçkağıtçı Türk Bu halktan
adam çıkmaz
BATI Uygarlık Zenginlik Demokrasi
KÜRT SORUNU Azınlıklara hakları verilmeli Güneydoğu yük oluyor Kürtlere özgürlük
BARIŞ ABD sağlar ABDnin yanında olmalıyız ABD barışı getirmeli
GERİCİLİK Bize zarar vermedikçe destekleriz Payasamız için destekleriz ABDye zarar vermedikçe destekleriz


Komprador sol sermayeyi ulusal sol emeği savunur

Komprador sol kapitalizmin nitelik değiştirmesiyle işçi sınıfının ve köylülerin önemini yitirdiğini hatta gerici bir sınıf haline geldiğini savunur. Komprador sol sınıf farklarının önemini yitirdiğini ve esas mücadelenin devletle sivil toplum arasında gerçekleştiğini savunur. Emekçileri ve köylüleri gerici sayan komprador sol rahatlıkla sermayeyle birleşir. Komprador sola göre sermaye Türkiyede ilerici bir rol oynamakta ve Türkiyenin demokratikleşmesini sağlamaktadır. Özellikle TÜSİAD, komprador solun başlıca müttefikidir.

Ulusal sol için emperyalizme karşı mücadele esas olarak bir sınıf mücadelesidir. Emperyalizme, sermayeye ve kompradorlara karşı mücadelede ulusal sol, işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emekçilere dayanır, işçi sınıfı ve köylülüğün gericileştiği yönündeki bütün emperyalist teorilere karşı çıkar. Ulusal sol için TÜSİAD ilerici bir rol oynamak şöyle dursun, Türkiyede ulusun baş düşmanıdır, ulusal solun mücadelesi sermayeyi hedef alır.

Komprador sol piyasacıdır ulusal sol piyasaya karşıdır

Komprador sol piyasa sisteminin düzenlenerek sosyal adaletin sağlanmasını savunur. Kapitalizmin piyasayı demokrasinin temeli sayan propagandasını sahiplenir. Devletçilik ve kamu ekonomisinin bireysel özgürlükleri engellediğini savunarak karşısında yer alır.

Komprador sola göre krizlerin kaynağı bürokrasi, devletin hantallığı ve siyasetin ekonomiye fazlaca müdahale etmesidir. Komprador solun ekonomik programı Dervişin programıyla uyumludur ve temel önerisi devletin küçültülmesidir.

Ulusal solun ekonomik programının başında serbest piyasadan kurtulmak vardır. Ulusal sol, özelleştirmenin karşısındadır ve kamusal alanın ekonomiye hakim olmasını savunur. Ulusal sol, piyasa sistemi içinde gerçekleşeceği düşünülen her tür sosyal adalet umudunun boş bir hayal olduğunu savunur. Ulusal sola göre krizin kaynağı piyasadır ve krizden tek çıkış yolu bir devrimle piyasadan kurtulmaktır. Bunun için emekçilerle sermayenin birlikte paylaşacağı bir dünya olamaz. Ulusal sol piyasa sistemi içindeki bu reform önerilerinin emekçilerin sermayenin peşine takılması anlamına geldiğini savunur ve şiddetle karşı çıkar.

Komprador sol reformcu ulusal sol devrimcidir

Komprador sol, toplumların devrimle değil evrimlerle ilerlediğini savunur. Tarih onlara göre düz bir çizgide ilerler ve bir sürekliliğe sahiptir. Esas olan toplumun kendiliğinden evriminin sağlanmasıdır. Devrimler ise bu kendiliğinden evrime müdahale ettiği için zararlıdır. Komprador sola göre ilericilerin yapması gereken topluma ve tarihe müdahale etmeyip kendilerini bu yapının iyileştirilmesiyle sınırlamaktır.

Ulusal sol ise uydu yapıyı yıkıp ortadan kaldırmadan hiçbir ilerlemenin mümkün olmadığını savunur. Devrimden vazgeçmek Türkiyenin sömürgeleşmesine ve halkın sömürülmesine onay vermek olur ve bu kabul edilemez. Uydu yapı için her tür düzeltme önerisi bu yapıyı kuvvetlendirir. Onun için ulusal sol komprador siyasetin tamamen dışına çıkarak Kuvayı Milliyeyi örgütler.

Türk halkının tek kurtuluş yolu devrimdir ve devrim de örgütle olur. Komprador sol devrimi reddettiği gibi örgüt fikrini de reddeder ve bu düzen içinde bireysel kurtuluşu savunur. Komprador sola göre toplumun kurtuluşunun yolu bireyin özgürleşmesinden geçmektedir.

Ulusal sol, bunun bir burjuva aldatmacası olduğunu görür ve bireyci teorileri redderek halkın örgütlü mücadelesini savunur. Ulusal sol emperyalizmin sola dayattığı burjuva bireyciliğine karşı örgüt ve toplumsal kurtuluş fikrini savunur.

Komprador sol ****** düşmanı ulusal sol ******çüdür

Türkiyede komprador solun baş hedefi, emperyalizme karşı zafer kazanmış Kemalist devrim ve onun önderi olan ******tür. Komprador sola göre bugünkü baskıcı, tutucu yapının kaynağı ******tür. ******, milliyetçiliği ve devletçiliği öne çıkararak Türkiyenin kendiliğinden Batıya evrilen toplumsal yapısını bozmuştur.

Bu yüzden komprador sol ******ün mücadele ettiği ve daha sonra ******e karşı mücadele eden tüm batıcı komprador siyaset geleneğini sahiplenir. Osmanlı, Menderes ve Özal komprador sola göre ******ün karşısında sahiplenilecek gelenektir.

Ulusal sol için Türkiyede antiemperyalist mücadelenin ve gerçek demokratikleşmenin kaynağı Kuvayı Milliye ve onun önderi ******tür. Ulusal sol, Kuvayı Milliye geleneğinin takipçisi olarak ******ün antiemperyalist mücadelesini bugün de sürdürür ve başarıya ulaşması için çabalar. Türk toplumunun ******ten kurtulması gerektiği fikrinin kaynağı emperyalist merkezlerdir ve komprador solun tavrıyla bu merkezlerin tavrı son derece uyumludur.

Ulusal sol, yaşanan tüm milliyetçi ve sosyalist devrimleri ve onların yarattığı yeni düzenleri emperyalizme karşı alternatif bir toplum kurma deneyimleri olarak selamlar. Hatalarından dersler çıkararak tümünü sahiplenir.

Komprador sol ABci ulusal sol Türkiyecidir

Komprador sol, AByi savunur. AB komprador sola göre yüzyılımızın rakipsiz uygarlık projesidir. ABnin talepleri Türkiyenin yararınadır çünkü daha ileri bir medeniyet ailesinden gelmektedir. Komprador sol ABnin Türkiyeyi sömürgeleştirmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmayı Sevr paranoyası olarak değerlendirir. Çünkü onlara göre Avrupa sömürgeci değildir ve Türkiye üzerindeki talepleri kendi ileri medeniyetini bizlere taşımakla sınırlıdır. Komprador solun ABye ilişkin görüşleri emperyalizmin 500 yıllık geri ve barbar toplumlara medeniyet götürme propagandasıyla uyumludur.

Komprador sol, ilericilerin ABye karşı çıkmalarını değil, onu destekleyerek iyileştirmeleri gerektiğini savunur. Komprador sola göre Türkiyede muhafazakar cepheyi birleştiren çizgi Avrupa karşıtlığıdır ve bunun karşısında ise Avrupanın çağdaş değerlerini savunan ilerici çizgi durur.

Ulusal sol, tüm emperyalist merkezlere olduğu gibi ye karşı da mücadele eder. ABnin Türkiye üzerindeki taleplerinin yeni Sevr planının bir parçası olduğunu savunur. Ulusal sola göre Batı medeniyeti ilericiliğin ve çağdaş değerlerin değil, sömürgeciliğin, çürümenin ve gericiliğin merkezidir. Bu yüzden ulusal sol ABye karşı mücadeleyi Sevr planına direnmeyle sınırlamaz, Batı medeniyetine karşı mücadele olarak derinleştirir.Komprador sol Türkü aşağılar ulusal sol Türkü savunur

Batı medeniyetini yücelten komprador sol, Türk ulusunu aşağılar. Ezilen ulusları aşağılayarak mücadele güçlerini kırmak, emperyalist saldırının önemli bir parçasıdır ve komprador sol bu saldırıda önemli roller üstlenir. Komprador sol, Batılının bir ırk olarak üstünlüğünü savunurken, Türk ulusunu savunmaya yönelik her çabayı milliyetçi, ırkçı ve hatta faşist olmakla suçlar.

Ulusal sol emperyalizmin bu saldırısına karşı ulusun maneviyatını güçlendirmeyi öncelikli bir görev olarak saptar. Türk ulusunun emperyalizme karşı hiçbir aşağı yanı olmadığını savunarak emperyalizme karşı yarattığı mücadele örneklerini ve tüm potansiyellerini destekler. Bu potansiyelleri geliştirmek için çalışır.

Komprador sol Batıdan demokrasi bekler ulusal sol Batıya karşı savaşır

Komprador sola göre Türk toplumu, demokratik dinamiklere sahip değildir. Bu yüzden demokrasiyi hayata geçirmenin yolu AByle bütünleşmek ve Batıdan gelecek demokrasiye kapıları açmaktır. Komprador sol, solcuların görevini bu demokratikleşme hamlesinin önündeki engellere karşı AByle beraber mücadele etmek olarak belirler. Komprador sola göre AB demokratikleşmesinin önündeki başlıca engeller, ulus-devletin dirençli kesimleri, başta ordu ve Kuvayı Milliye çizgisidir. Bu engelleri temizlemek için AB ve Mesut Yılmazın çıkışlarını destekler. Komprador sol Tanzimattan köklerini alan Meşrutiyetin sivil anayasa taleplerinin devamcısıdır. Uydu yapıya dokunmadan anayasal ve yasal düzenlemelerle demokrasinin gelişebileceğini savunur.

Ulusal sol uydu yapıya dokunmaksızın yapılacak her yasal düzenlemenin bu yapıyı meşrulaştırıp kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramadığını savunur. Ulusal sola göre ABnin demokratikleşme hamlesi de sömürgeleşme sürecine eşlik eden bir projedir ve sömürge yapının gerektirdiği hukuki ve siyasal düzenlemeleri içerir. Türkiyede tarih boyunca her sömürgeleşme saldırısını bir demokratikleşme hamlesi izlemiştir, bugün yaşanan da bu geleneğin devamıdır. Ulusal sol ABden gelecek bir demokrasi olamayacağını, Türkiyede demokratikleşmenin tek kaynağının sömürgeleşmeye karşı mücadele olduğunu savunur.

Komprador sol bölücü ulusal sol Misak-ı Millicidir

Komprador sol ABnin demokratikleşme paketinin temel maddelerini oluşturan azınlık hakları ve PKKnın siyasallaşması taleplerinde de ön safta roller üstlenir. Dünya çapında ezen-ezilen ulus ayrımını reddeden komprador sol bu terimleri Türkiyede Türk ve Kürtler arasındaki ilişki için kullanır. Onlara göre Türk ezen ulustur, Kürt de ezilen ulus. Bu yüzden komprador sol Türkiyeye karşı Batıyla birlikte Kürt ayrılıkçılığını savunur. Ermeni dayatmalarının ve PKKnın siyasallaşması taleplerinin ulusu böleceğini söyleyenler komprador solculara göre Sevr paranoyasına kapılmaktadır. Emperyalizme karşı direnen ulusların yaşadığı bölünmelerin tümünü destekler; azınlık haklarını korumak ve insan hakları ihlallerini sona erdirmek bahanesiyle bu uluslara yönelen tüm emperyalist müdahaleleri savunur, dahası müdahale çağrısı yapar.

Ulusal sol dünyadaki temel bölünmenin ezen uluslar ile ezilen uluslar arasında olduğunu ve ezilen uluslar içindeki her bölünmenin ezen uluslara hizmet ettiğini savunur. Bu amaçla emperyalizmin azınlık yaratma politikasına cepheden karşı çıkar. Türkiyede PKKyı ve her türden ayrılıkçılığı meşrulaştıracak tüm girişimlerin karşısında durduğu gibi sol içinde de bu çizgiye taviz veren anlayışlarla mücadele eder. Ulusal sol emperyalizmin birbirine düşürmeye çalıştığı ezilen ulusları güçlendirmeyi ve birleştirmeyi amaçlar. Misak-ı Milliden taviz vermez.

Komprador sol emperyalizmden barış dilenir ulusal sol emperyalizmle savaşır

Komprador sol bir yandan emperyalist savaşların yöneldiği bütün amaçların yanında yer alıp, bunların propagandasını yaparken bir yandan da sürekli bir barış talebiyle ortaya çıkar. Bu barış talebinin esas işlevi emperyalist savaşlara karşı çıkmak değil, ezilenleri emperyalistlerle savaşmayı bırakıp barış yapmaya ikna etmektir.

Bu yüzden komprador sol ezilen uluslarla emperyalizmi aynı kefeye koyarak ikisinden de barış talep eder. Ulusal kurtuluş savaşı veren Filistinde barış istemesi, Irak ve Afganistanda ezilen Afgan ve Irak halklarının yanında yer almaması da bundandır.

Ulusal sol emperyalizmle barış olamayacağını savunur ve emperyalizme karşı savaş çağrısı yapar. Tüm savaşlarda açıkça ezilen ulusların yanında yer alır. Bu savaştan zarar gören emperyalistlere üzülmek ve ezilen ulusların mücadelesini kınamak ulusal sol için kabul edilemez.

Komprador sol gericiliği ulusal sol laikliği savunur

Komprador sol, gericilik Türk halkına zarar verdiği zamanlarda militan bir gericilik savunucusudur. Türkiyeyi Ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyen RP iktidara geldiğinde komprador sol için bir gericiliğe karşı mücadele gündemi yoktur. Tersine ona karşı mücadele eden güçlere karşı çıkarlar. Bu çizgide komprador sol 28 Şubata karşı gericilerle cephe oluşturur, RP kapatılırken gericilerle beraber mahkemelere koşar.

11 Eylül sonrası gericilik emperyalizme zarar vermeye başladığında ise taraf tutmamayı ve gericiliği ortadan kaldırmak gerektiğini savunur. Gericiler Türkiye'yi tehdit ederken sesini çıkarmayıp bunun yapay gündem olduğunu savunanlar ABD Afganistanı bombalarken Taliban, İsrail Filistini işgali ederken HAMASı düşman ilan eder.

Ulusal sol her koşulda gericiliğe karşı mücadele eder ama gericiliğin merkezinin emperyalizm olduğunu unutmaz. Emperyalizmle kolkola girerek gericiliğe karşı mücadele verilemeyeceğini, bunun ancak emperyalizmi güçlendirmeye ve meşrulaştırmaya yarayacağını bilir. Bu nedenle gericiliğin ortadan kaldırılmasının ancak tutarlı bir antiemperyalist mücadeleyle mümkün olduğunu savunur.

Ulusal sol gerek ülkemizde gerek dünyada laik rejimlerin kurulmasını savunur ve bu doğrultuda laiklik mücadelesi verir. Ancak laiklikten anlaşılan Batılı Hıristiyan değerlerin sahiplenilmesi değil, ulusal değerlerin laikleştirilmesidir.
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 3
Kayıt tarihi : 01/04/08
Yaş : 28
Nerden : Antalya

Kullanıcı profilini gör http://anti-mhp.soglam.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz